Prvi korak pri iskanju znanja je tišina, drugi poslušanje, tretji pomnjenje, četrti vaja in peti – učenje drugih.
Solomon Ibn Gabirol


Temeljne dejavnosti zavoda so:

RAZISKOVANJE

Raziskovanje je bilo eden izmed glavnih razlogov za ustanovitev zavoda. Predmet našega zanimanja so učinki različnih gibalnih, dihalnih in meditativnih tehnik na zdravje, na športno pripravljenost, na okrevanje po boleznih ali poškodbah, kvaliteto življenja v različnih starostnih obdobjih …

Dejavnost izvajamo v sodelovanju z domačimi in tujimi inštitucijami, skupinami in posamezniki.

IZOBRAŽEVANJE

Znanje in izkušnje, ki jih pridobivamo s samoizobraževanjem in raziskovalnim delom, predajamo širši javnosti in specifičnim skupinam v obliki predavanj, tečajev, delavnic in s publiciranjem. Namenjene so vsem, ki želijo narediti nekaj za lastno dobrobit, pa tudi tistim, ki bi pridobljeno znanje želeli širiti naprej.

Predavanja: organiziramo predavanja za širšo in strokovno javnost ter za specifične skupine (starejši, poslovneži, invalidi, športniki …). Zasnovana so lahko kot enkratna ali pa kot tematsko zaokroženi cikli. Zahtevnost je prilagojena poslušalcem, ki so jim namenjena.

Delavnice in tečaji: organiziramo jih samostojno ali pa v sodelovanju z drugimi inštitucijami, zaključenimi skupinami, športnimi, strokovnimi in interesnimi skupnostmi. Vsebino, zahtevnost in obliko prilagajamo interesentom.

Delavnice in tečaji namenjeni širši javnosti: so namenjene vsem, ki bi radi naredili nekaj zase; za izvajanje niso potrebne posebne sposobnosti in pozitivno vplivajo na počutje posameznika;

Individualno delo in delo s specifičnimi skupinami: program prilagodimo potrebam, željam in sposobnostim posameznika oz. skupine (invalidi, starostniki, otroci, športniki …).

Izobraževanje za vaditelje in učitelje: Osnovni pogoji za pridobitev naziva vaditelj in učitelj zavoda QI LAB. - LABORATORIJ VITALNE ENERGIJE so sledeči:

 • osebni interes;
 • udeležba na rednem tečaju ali/in delavnici specifične veščine in forme (npr. Ma Wang Dui Dao Yin Shu, tehnike dihanja, …);
 • izpita iz teorije, praktičnega izvajanja vaje in didaktike poučevanja.

Vaditelj zavoda Qi lab. lahko postane vsak, ki se udeležuje delavnic in tečajev zavoda Qi lab. in dokaže svoje praktično in teoretično znanje na izpitu, ki ga opravi pred ustanovitelji oz. učitelji I (za nazive Vaditelj IV in Vaditelj III).

Izpite za vaditelja zavoda Qi Lab. se lahko udeležujejo slovenski in tuji kandidati.

Priprave na izpit za vaditelja oz. učitelja so v obliki individualnega dela z mentorjem ali/in posebnega tečaja za učitelje (odvisno od števila interesentov).

KATEGORIZACIJA ZAHTEVANEGA ZNANJA PO NAZIVIH:

  Vaditelji zavoda Qi Lab. se glede na usposobljenost delijo na štiri kategorije: UČITELJ I ter VADITELJ II, III ter IV.:

  • Qigong Vaditelj IV (rumena majčka)

   - opravljen teoretični in praktični izpit za poučevanje ene Qigong forme

   - izpit iz osnovne teorije Qigonga

  • Qigong Vaditelj III (oranžna majčka)

   - opravljen teoretični in praktični izpit za poučevanje dveh Qigong form

   - obvezna udeležba na redni vadbi

   - obvezno asistiranje na vajah vaditelju II, učitelju I ali ustanoviteljema.

   - izpit iz osnovne teorije Qigonga

  • Qigong Vaditelj II (modra majčka)

   - opravljen teoretični in praktični izpit za poučevanje štirih Qigong form

   - izpit iz osnovne teorije Qigonga in osnovne teorije TKM

   - obvezna udeležba na redni vadbi

   - vodenje lastne skupine v okviru Qi Lab. Instituta

   - zaželjeno uvajanje asistentov

   - samostojno predavanje

  • Qigong Učitelj I (zelena majčka)

   - opravljen teoretični in praktični izpit za poučevanje šestih Qigong Form

   - vodenje lastne skupine v okviru zavoda Qi Lab. Instituta

   - obvezno uvajanje asistentov

   - vsaj en asistent mora uspešno opraviti izpit za Vaditelja IV. pred izpitno komisijo Qi Lab. Instituta

   - samostojna izvedba enodnevne delavnice pod nadzorom ustanoviteljev.

   - opravljen obsežnejši pisni izpit iz teorije Qigonga ter TKM za Učitelje I

  Ustanovitelja na podlagi presoje o znanju, delu in aktivnosti vaditelja lahko le temu podelita višjo kategorijo tudi v primeru, da ne dosega vseh zgoraj določenih kriterijev za kategorizacijo.

  Kategorija Vaditelja se dokazuje z originalnimi certifikati o usposobljenosti z žigom in podpisom ustanoviteljev zavoda Qi Lab.

  Ob doseženi stopnji Vaditelj II., vaditelj pridobi dvoletno pooblastilo za vodenje predstavništva Qi Lab. Instituta z žigom in podpisom ustanoviteljev zavoda Qi Lab ter pripadajočo tablo predstavništva. V dvoletnem obdobju se od vaditelja pričakuje dosežen naziv Učitelj I.

  Ob doseženi stopnji Učitelj I., učitelj pridobi permanentno pooblastilo za vodenje predstavništva Qi Lab. Instituta z žigom in podpisom ustanoviteljev zavoda Qi Lab ter pripadajočo tablo predstavništva.

  V primeru ugotovljene neopravičene nedejavnosti posamičnega vaditelja III in II v okviru zavoda Qi Lab., ki presega čas 2 let, se na spletni strani Qi Lab. Instituta izvede izbris vaditelja. Osnovni register – Vaditelj IV kategorije - ostaja nespremenjen (imena, priimki, brez slik, brez naslovov).

  V primeru ugotovljene zlorabe predstavniškega pooblastila za izvajanje programov, ki niso v skladu z učenjem in s smernicami Qi Lab. Instituta, se predstavniško pooblastilo z javnim preklicom izniči, na spletni strani Qi Lab. Instituta pa se izvede izbris učitelja I. Osnovni register – Vaditelj IV kategorije - ostaja nespremenjen (imena, priimki, brez slik, brez naslovov).

IZPITNA KOMISIJA

Izpitna komisija preverja znanje, ki je zahtevano za napredovanje v posamični naziv (Vaditelj IV; III; II ter Učitelj I). K izpitom za napredovanje v naziv lahko pristopajo študentje ustanoviteljev Qi Lab. Instituta ter učenci Vaditeljev II, in Učiteljev I. Glavna naloga Izpitne komisije je nadzor nad ustreznim prenosom teoretičnega in praktičnega znanja.

 • Izpitno komisijo sestavljata ustanovitelja Qi Lab. Instituta - Mojster Qigonga, Jure Čeh ter Mojstrica Qigonga, Darija Mavrič Čeh.
 • Polnopravni član Izpitne komisije je tudi pooblaščeni vodja predstavništva Qi Lab. Instituta z doseženim nazivom Učitelj I.
 • Na povabilo ustanoviteljev se Izpitni komisiji lahko pridruži tudi Učitelj I. drugih predstavništev.
 • Certifikate o napredovanju v naziv lahko podeljujeta le ustanovitelja Qi Lab. Instituta - Mojster Qigonga, Jure Čeh ter Mojstrica Qigonga, Darija Mavrič Čeh.
 • Na certifikatu je poimensko naveden Vaditelj II., oz. Učitelj I., ki je učenca pripravljal na izpit.
 • Vaditelj II. lahko usposablja učence za naziv Vaditelj IV.
 • Učitelj I. lahko usposablja učence za naziv Vaditelj IV., III. in II. in je polnopravni član Izpitne komisije.
 • Samo ustanovitelja lahko usposabljata učence za naziv Učitelj I.
 • Učenci Vaditeljev II. in Učiteljev I., ki uspešno zagovarjajo zahtevano znanje pred Izpitno komisijo, so prav tako umeščeni v register Vaditeljev Qi Lab. Instituta.

PUBLICIRANJE IN IZDAJATELJSKA DEJAVNOST

Publiciranje je ena izmed oblik populariziranja, ozaveščanja in širjenja znanja. Zahtevnost in obliko besedila prilagajamo namenu, zaradi katerega je nastalo:

 • poljudna besedila so namenjena predvsem seznanjanju javnosti z našo dejavnostjo (npr. značilnosti tehnik, ki jih učimo) in opozarjanju na njihov vpliv na zdravje in dobro počutje;
 • strokovno zahtevnejša besedila za poglabljanje osnovnega znanja;
 • priročniki
 • strokovno-znanstvena besedila, ki so rezultat naših raziskav in preučevanj.

Besedila objavljamo v različnih javnih in zasebnih medijih (radio, televizija, časopisi, revije, internet …) in v samostojnih publikacijah.

SAMOIZOBRAŽEVANJE

Da bi naše poslanstvo lahko kvalitetno izvajali, posvečamo posebno pozornost poglabljanju lastnega znanja: udeležujemo se različnih tečajev, seminarjev, delavnic in šolanja doma in v tujini, na katerih pridobivamo tako teoretično kot tudi praktično znanje, ter poglobljeno preučujemo obstoječo strokovno literaturo.


mm julij 2014 - version php CodeIgniter 2.0 [ E ]